Praktisk

Jeg har klinik i Sundhedshuset i Viborg, Toldboden 1, 1. sal, 8800 Viborg.

 

Priser

Hvis der foreligger en lægehenvisning, får man tilskud. Er man medlem af Danmark kan man få yderligere tilskud, se evt. nærmere herom ved at følge linket https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp

Hvis der ikke foreligger en lægehenvisning koster individuelle samtaler 1100 kr. og varer i 45 til 50 minutter. Ved samtaler med par koster en samtaletime 1450 kr. og varer 60 minutter.

Der er imidlertid mulighed for tilskud til samtalerne, såfremt du har tegnet en sundhedsforsikring. Andre kan få tilskud via deres fagforening, arbejdsplads eller socialforvaltningen.

 

Udover samtaler kan jeg tilbyde :

Individuel supervision á 1 time koster 1200 kr. ekskl. moms
Gruppesupervision á 1 time koster 1500 kr. ekskl. moms

Psykologiske undersøgelser og andre opgaver honoreres efter nærmere aftale.

Afbudsregler

Afbud meldes dagen før inden kl. 15 på telefon eller per mail. Ved senere afbud - eller udeblivelse - opkræves det fulde honorar. 

 

Privatlivspolitik

Fortrolighed og opbevaring af informationer

Jeg behandler din persondata og har derfor udarbejdet en privatlivsbeskyttelsespolitik der fortæller dig hvordan jeg behandler dine data og hvorfor. Persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen og jeg vil løbende vurdere hvor høj risikoen er for, at min databehandling vil påvirke dine grundrettigheder negativt, især er jeg opmærksom på risikoen for at du udsættes for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed. 

Jeg har tavshedspligt ift. det, du fortæller under samtalerne, og det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer og oplysninger om dig, og det vi taler om. 

Ny europæisk lovgivning, fra 25/5-2018, kræver at jeg informerer dig om følgende:

1. Hvilke oplysninger opbevarer jeg?

Jeg noterer og gemmer især oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling. 

De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de sociale og helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedsforsikring, læge eller kommune. 

Oplysningerne anvendes til brug for god samtale, behandling eller psykologisk undersøgelse og de administrative funktioner, der er forbundet hermed

Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. 

Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.

Desuden samler jeg tekniske cookies og cooikies til statistik når du besøger min hjemmeside. 

2. Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. 

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt, for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt. 

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision. 

Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region, kommune eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandling af din sag, og kun med dit samtykke.

Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

 

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

 

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om digog hvilken formål det har, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. 

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. 

 

5. Sikkerhed

Jeg har regler for informationssikkerhed der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Jeg kontrollerer adgang til de systemer jeg anvender via logning og tilsyn. Til at undgå datatab tager jeg løbende back up af mit dataset. Fortroligheden og autenciteten af dine data beskyttes yderligere ved hjælp af kryptering. 

 

6. Ret til indsigelse mod behandling af persondata

Hvis du er utilfreds med hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, vil jeg selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre det, du er utilfreds med. 

Derudover kan du klage over min behandling af dine personoplysninger. Klagen indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk